Menu
Město Trhový Štěpánov
městoTrhový Štěpánov

Kronika sboru - část II.

Kronika hasičského sboru v Trhovém Štěpánově

1960

Členové sboru pomáhají při sklizni a výmlatu obilí, neb téměř všichni zemědělci jsou už členy družstva. Ustavují se žňové hlídky. Konají se preventivní prohlídky a na zjištěné závady chodí kontroly členů sboru. Bylo provedeno školení občanů s požární tématikou a doplněno vhodnými filmy.

1961

Hrubé zdivo požární zbrojnice je hotovo a dělá se vazba.

1962

Byla opravena hráz rybníka „Belíka“. Bratr Tomaides František se ujímá cvičení žactva. Včasným zásahem při požáru v Dálkovicích u Kučerů se zabránilo dalšímu rozšíření ohně. Přestože požár vznikl večer, byl brzy uhašen. Též při vznícení píce ve sklaďáku JZD ve Štěpánově dokázal sbor svoji připravenost a pohotovost. V důsledku toho jsou nutné preventivní prohlídky na budovách JZD.

1963

Při oslavě 80. výročí založení sboru bylo provedeno cvičení žactva a místného sboru mužů, ukázka požárního útoku, po ukončení se konala taneční zábava. Celková účast byla slabá. Při této oslavě bylo uděleno několika členům čestné uznání za dosavadní práci ve sboru.

A tak v době motorizmu
a vesmírných letů
máme pro ty zasloužilé
aspoň náruč květů.

1964

Od 7. ledna je novým předsedou sboru Josef Hromas. Sbor zasahoval u požáru v Chlumě, v Souticích, v Sedmpánech a při hašení žita ve Štěpánově

„za struhy“, které chytlo od vlaku. I když požár vypukl v neděli, členové sboru byli na dosah, a tak včasným a rychlým zásahem ze 35 ha žita bylo požárem zachváceno jen 2,5 ha.

Jelikož auto a stříkačka je v nouzovém uskladnění a v zimním období se nedá nastartovat, je to ohlášeno okresnímu výboru požární ochrany. Námětové cvičení se koná každý rok a v jiné obci okrsku.

1965

Sbor se opět účastnil oslav 1. máje ve Vlašimi. Byly provedeny 2 přednášky pro členy, které pojednávaly o požárnictví v celostátním měřítku. Členové se
účastnili 20. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou. Byla provedena

l přednáška v kinosále na téma „Prevence a první zásah při vzniku požáru“ a byla doplněna filmem.

Bylo zakoupeno 6 dílů hadic a l proudnice. Schůze výboru se konaly v hostinci u Sluníčků – Tříšků. Výroční schůze se konala v restauraci U nádraží, kde byli přítomni i zástupci MNV s. Martínek, za Sokol s. Vašíček, za ČČK s. Voříšek, za JZD s. Boušek a za OV PO s. Pěnkava. Kulturní vložku provedli žákyně – mladé požárnice. Bylo získáno 5 nových členů sboru.

1966

Je dokončena požární zbrojnice a požární technika přesídlila do nového stánku. V budově požární zbojnice je též vybudováno zdravotní středisko a kanceláře MNV. Celá budova má ústřední vytápění, takže požární technika může býti v každém období ihned použita. Ve věži budovy je sušárna na hadice. Veškerá technika požární je pohromadě a kdykoli k použití. V budově je též místnost pro konání výborových schůzí.

1967

Jsou vydány členům nové členské průkazy. Bratr Kubát provedl 2 školení v místní škole na téma „jak předcházet požárům“.
V srpnu byl velký požár ve statku v Souticích /samovznícení píce/. Náš sbor se plně zúčastnil a byl v činnosti celé odpoledne i celou noc, kdy celou situaci ještě zkomplikovala veliká bouře a déšť.

Výroční schůze se konala v restauraci U nádraží, kulturní vložku mladých požárníků připravil bratr Šesták učitel zdejší školy. Schůze se účastnil i bratr Terešák, předseda ČSPO v Benešově.

1968

Na ustavující schůzi poprvé v nové zbrojnici se dostavili i zástupci MNV Josef Malý a Stanislav Martínek. Byl přítomen i člen rady Josef Voříšek. Z našich řad byl navržen okrskovým velitelem Milan Boušek pro svou vzornou práci a dobré organizační schopnosti.
8 členů vstoupilo do řad požárního sboru. Byly provedeny zkoušky obou stříkaček. Na okresní konferenci jsou delegováni bratr Boušek a bratr Šamša.

Při výroční schůzi v restauraci u nádraží bylo vzpomenuto 50. výročí vzniku ČSR, 20. výročí znárodnění a ustavení federativního státu Čechů a Slováků.

1969

4. března ve 4 hodiny ráno hořely 2 domy ve Štěpánově „v bráně“ u Motyčků a u Hanousků.
Žactvo cvičí pod vedením Jindry Vobeckého, účastní se soutěží a získalo čestné uznání za II. Místo. Mladí požárníci konají žňové hlídky, a to zvláště při příjezdu a odjezdu vlaku.

Bylo provedeno námětové cvičení ve Štěpánově. Členové sboru i nadále provádějí preventivní prohlídky jednotlivých domů i veřejných a státních budov.

V katastru Hulice-Borovsko vypukl 7.11. lesní požár, ke kterému bylo povoláno i členstvo štěpánovského požárního sboru. Přestože byla akce prováděna v noci, byla zdolána s úspěchem.

Bratr Veselý Antonín se vzdává funkce jednatele pro svůj pokročilý věk a za něho nastupuje Tomaides František. Sbor uspořádal zájezd do Prahy na hokejový zápas ČSSR – Kanada. Námětové cvičení bylo provedeno v Dálkovicích. 32 členů sboru se účastnilo pohřbu bratra Kubáta, bývalého předsedy. Byl přítomen i bratr Terešák z Benešova. Byl zde i jeho věrný kamarád Rudolf Verdán, který pronesl smuteční projev nad hrobem.

1970

Byla provedena oprava motoru požárního auta. Přistoupilo 5 mladých členů. Provádí se sběr starého železa. Byl uspořádán zájezd do Prahy na divadlo v Nuslích „Uličnice“. Na výroční schůzi se dávají závazky pro příští rok. Byl vypracován výhledový plán, ustavující schůzi řídil nejstarší člen výboru František Tomaides, který je zároveň okrskovým preventářem. Byla uspořádána kateřinská zábava v Sokolovně.

1971

Oprava stříkačky PS 8. Byl likvidován menší požár u pana Barka, který vznikl v l hodinu v noci. Po opravě stříkaček byly obě vyzkoušeny. Je veden zápis o spotřebě pohonných hmot. Během roku bylo l0 výborových schůzí a l výroční v restauraci U nádraží. Kulturní vložku na této schůzi provedli žáci místní ZDŠ. Zprávu o činnosti přednesl předseda Josef Hromas. V Sokolovně byl uspořádán požárnický ples za řízení kapelníka Novotného se vstupným 10 Kčs.

1972

Delegátem na okresní konferenci ČSPO byl zvolen Milan Boušek. Pro nemoc odchází z funkce jednatele bratr Tomaides, novým jednatelem je zvolen Vladimír Hotovec. Strojník bratr Zabloudil Zdeněk se vzorně stará o svěřenou techniku. Pro doplnění výstroje jsou objednány různé potřeby. Opět se provádí preventivní prohlídky domů. Opět se konal v Sokolovně ples zařízení kapelníka Josefa Kokty. Při volbách do MNV jsou i ze sboru požárníků zvoleni 3 členové: Josef Hromas, Ladislav Kott, Vladimír Hotovec.

1973

V restauraci U nádraží byl uspořádán okrskový aktiv. Sbor uskutečnil zájezd do divadla v Nuslích. Sbor se účastnil oslav l. máje ve Vlašimi. 29.7. se sbor účastnil se svým praporem otevření nové požární zbrojnice v Souticích. Bylo zakoupeno l0 nových vycházkových obleků. K 90. Výročí založení sboru promluvil na výroční schůzi Josef Bárta, ředitel zdejší školy ve výslužbě.
Na této schůzi bylo 20ti členům předány věrnostní medaile za 20 let služby v požární ochraně, dalším 10 členům byla předána čestná znání za dlouholetou činnost ve sboru požárníků.

1974

Členové sboru provádějí sběr železného šrotu. Byly přezkoušeny motorové stříkačky, aby pro případ požáru byly v pohotovosti. Sbor poskytl TJ Sokol 1.500 Kčs na adaptaci Sokolovny, neb je to jediná budova, ve které se dají pořádat schůze a taneční zábavy. Sbor se účastnil námětového cvičení v Javorníce a slavnostního otevření nové zbrojnice v Dubějovicích. Při této slavnosti byla též okrsková soutěž, při které Štěpánov obsadil 2. místo. Členové se i nadále účastní plnění volebního programu NF a pomáhají brigádami místnímu JZD.
Na okresní konferenci jsou delegováni Milan Boušek a Antonín Šamša. Na výroční schůzi byli přítomni i zástupci MNV, JZD a hosté z okolních sborů.

1975

Mladí požárníci se účastnili soutěže ve Zdislavicích a okrskové soutěže v Sedmpánech. Na obou soutěžích se družstva čestně umístila. Přede žněmi jsou vyzkoušeny obě stříkačky, nové hadice jsou namočené vodou, aby vše bylo připraveno na nečekaný a rychlý zásah.

1976

Opět byl uspořádán ples v Sokolovně za řízení Josefa Kokty. Na ples chodily zvát dvojice ze sboru požárníků a této akce se účastnily i ženy. Za úspěšnou činnost a dobré výsledky v soutěžích byla mladým požárníkům zakoupena kytara. Na výroční schůzi se dostavilo z místní jednoty 70 členů a hosté z Dubějovic. Kulturní vložku provedli žáci místní školy pod vedením bratra Jindry Vobeckého. Hotovost v pokladně sboru činí 12.544 Kčs.

1977

V předvečer májových oslav se sbor účastnil slavnostní vatry. Na 1. máje byli členové sboru ve stejnokroji v májovém průvodu ve Vlašimi. Mladí požárníci se i nadále účastní hry „Plamen“ pod vedením Jindry Vobeckého. Byla provedena 2 námětová cvičení ve Štěpánově a l cvičení okrskové. Opět se provádí preventivní prohlídky a dohlídky.

60. výročí oslav VŘSR se konaly také v naší obci a členové ČSO se účastnili v hojném počtu.

Sbor se také účastnil mírové slavnosti na Konopišti.

Jako každoročně i letos se konal požárnický ples, při kterém hrála hudba „Lesanka“ z Kácova s kapelníkem panem Kmochem. O výroční schůzi bylo vyhlášeno splnění závazků na počest VŘSR. Za dlouholetou činnost bylo uděleno 8 členům čestné uznání.

1978

Ve Štěpánově se konala okrsková soutěž. 18 členů získává odznak „Vzorný požárník III. stupně“. Konají se i nadále preventivní prohlídky ve všech obytných budovách, na farmě JZD i v továrně v ELKU. Mnohde se tyto prohlídky konají povrchně. Proto byli členové s tímto úkolem řádně seznámeni s ohledem na důležitost a nutnost ochrany socialistického a i soukromého majetku. Dvojice preventářů byli příslušně proškoleni. Nejvíce péče je stále věnováno ošetřování techniky, protože především v ní je záruka včasného zásahu.

Sbor se opět účastnil oslav 1. Máje ve stejnokroji. Mladým požárníkům bylo zakoupeno 12 stejnokrojů. Mladí požárníci se účastnili branného závodu ve Vlašimi.

1979

Mladí požárníci se na soutěži umístili takto: děvčata na 5. a chlapci na 7. místě. Soutěž byla velmi početně navštívena. Družstvo mužů se dobře umístilo na okrskové soutěži ve Chmelné,. U stříkačky „16“ byla provedena generální oprava v Táboře a stála 18.000 Kčs . Byly uspořádány 4 taneční zábavy v Sokolovně s velmi dobrou účastí návštěvníků. Sbor se opět účastnil mírové slavnosti na Konopišti.

O jedné volné sobotě se uskutečnil sběr železného šrotu s výsledkem 81q. Byly namočeny nově zakoupené hadice, neb dlouhé skladování jim neprospívá a způsobuje zbytečná vydání. Byl uskutečněn zájezd do Prahy na kabaretní večer „U Fleků“. Během roku se konalo 8 výborových schůzí. Pro sbor a pro potřeby základní organizace byl zakoupen fotoaparát s bleskem. Bratři Fribling a Uhlíř se účastnili kurzu v Bílých Poličanech.

1980

1.února se konala výborová schůze okrsku s hojnou účastí za přítomnosti předsedy OV ČSPO s. Terešáka. Na této schůzi byl zvolen 15ti členný okrskový výbor . Okrskovým velitelem se stal Josef Veselý. O významu tohoto výboru a jeho činnosti hovořil s. Béza z Hulic. Náš sbor se obohatil novým autem a cisternou „CAS 25“, dále novou stříkačkou PS 8 a dostatkem pogumovaných hadic. Členská základna sboru se rozrostla na 114 členů, z toho 11 žen.

Sbor se opět účastnil Májových oslav a mírové slavnosti na Konopišti. O výroční schůzi bylo 8 členů odměněno pamětními medailemi za 20 let práce pro požární ochranu, 2 členové dostali medaili za 30 let práce a čestné uznání od okresního výboru ČSPO dostali rovněž 2 členové.

1981

Mladí požárníci se i nadále účastňují hry „Plamen“, a to v Černém lese u Benešova. Soutěžní družstvo mužů se účastnilo oblastní soutěže v Hulicích. Během roku se konalo 6 výborových schůzí a l výroční, a to už v nové jídelně JZD. Při zmíněné výroční schůzi bylo uděleno čestné uznání 10 členům od místního výboru požární ochrany. Od krajského výboru ČSPO obdržel čestné uznání Bohumil Boušek a Jan Lejček. K 50. Životnímu jubileu dostal čestné uznání a věcný dar Milan Boušek od místního výboru ČSPO. K 75 letům života dostal čestné uznání a věcný dar Bohumil Boušek a Jan Lejček i od místního výboru ČSPO. Za odměnu za dobrou práci uspořádal sbor zájezd do Prahy do divadla ABC.

13 členů sboru obdrželo věrnost ní medaile za 30 let členství a 3 členové za 20 let práce v požární ochraně.

1982

Sbor uspořádal další tradiční ples v Sokolovně s bohatou tombolou na kterou členové přispívali finančně i věcně. 6.června byla uspořádána oblastní soutěž v Chlumě, kde se soutěžní družstvo ze Štěpánova umístilo na 2. místě pod vzorným vedením velitele družstva Josefa Musila.
24. června ve 23.30 hodin dostává předseda telefonickou zprávu, ve které je sbor naléhavě vyzýván o pomoc při požáru LTD ve Vlašimi. U tohoto požáru zasahuje poprvé náš cisternový vůz „CAS 25“. Na dálkovou dopravu vody byla napojena i stříkačka PS 12. Z našeho sboru byl u požáru nejdříve Jaroslav Uhlíř, který byl toho času právě ve Vlašimi, a tak dokázal,že na školení v Bílých Poličanech nebyl zbytečně.

Členové sboru se účastní plnění volebního programu NF i plnění svých závazků na zvelebení obce.

Při příležitosti oslav 65. výročí VŘSR v naší obci bylo vzpomenuto i 60. výročí založení SSSR. I této vzpomínkové slavnosti se účastnili členové našeho sboru.

26. listopadu přivezli bratří Emanuel Pazour, Jaroslav John a Jaroslav Fribling nově opravený prapor z Javorníka ve Slezsku a při výroční schůzi 28. listopadu v jídelně JZD byl slavnostně předán celému sboru, a to právě v předvečer

100. výročí založení sboru. Každý obdivoval mravenčí práci těch rukou, které opět vykouzlily prapor do původní krásy . Tisíce stehů bylo třeba k obnovení našeho praporu. Při této příležitosti bylo vzpomenuto velitele Josefa Houdka a jeho manželky, kteří tento krásný prapor našemu sboru věnovali, a to roku 1884. Kéž naše generace s láskou a pečlivostí opatruje tento dar pro další století.

V celém benešovském okrese nemají tak krásný prapor, tak cennou a dnes již historickou památku.

Na výroční schůzi se již několik let dostavuje bratr Vinš z Dubějovic. Přijel i bratr Terešák, okresní předseda ČSPO v Benešově. Ve svém projevu hodnotil práci všech požárníků za uplynulý rok a popřál k nastávajícímu jubilejnímu roku hodně úspěchů a pohody při slavnostním konání všech akcí v rámci oslav

l00. výročí.

Byl zvolen nový výbor. Při schůzi byla opět kulturní vložka žáků místní ZDŠ.

18. prosince se uskutečnil zájezd do Prahy na „Pošumavské posvícení“.

Je třeba poděkovat všem členům výboru i těm občanům, kteří se o dění ve sboru zajímají a svojí prací pomáhají plnit jeho svěřené úkoly /preventivní prohlídky, brigádnické hodiny, práci v JZD a MNV/. Je třeba poděkovat všem, kteří svou práci nezištně věnují pro blaho našeho sboru i pro naše kdysi krásné a bohaté město. Práce ve sboru se udělalo hodně a ještě více na nás čeká, vždyť v roce 1983 oslavíme veliké a slavné výročí 100 let od založení našeho sboru. Vzpomeneme prvních zakládajících členů, jejich záslužné práce i toho, v jakých podmínkách tehdy museli vést první kroky do života bojovníků proti požárům.
Věříme, že oslava bude alespoň tak důstojná jako při 25. výročí nebo při

50. výročí, kdy se při této příležitosti konal župní sjezd kraje Podblanického, na kterém se sešlo na 260 uniformovaných mužů. Bude jich u nás aspoň tolik, či víc? Vždyť při takovém výročí ,jako je 100 let trvání činnosti sboru hasičů a požárníků bude hezké poohlédnutí zpět s vyhlídkami do budoucna.

 

Přejeme sboru hodně štěstí,
by chalupy nehořely,,

by si všichni spokojeně

svoji stovku oslavili.

1983

30. ledna 1883 bylo založení Sboru dobrovolných městských hasičů ve Štěpánově.

Hasiče a požárníky
sto let právě pojí,,
ať to bylo v běžné práci
či v plamenném boji.

Na památný dne 30. ledna 1983 byla svolána schůze celého sboru, aby se důstojně oslavilo 100leté výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově. Tento den byla právě neděle, a tak se slušelo oslavit toto výročí mší svatou za všechny zemřelé členy hasičského sboru a za jeho zakladatele pana faráře Františka Bejčka, který byl 23 roků jeho starostou. Přítomný varhaník pan Šlehuber, hudebník a zároveň literární skladatel si pro tuto příležitost vybral svá slova i svůj nápěv následující písně:

100 let ČSPO ………30. ledna 1983

Již sto roků nám uplynulo,
ach, jak uběhl ten čas,
kdy v naší štěpánovské obci
zazněl nám hasičů hlas.

Spojili se, by pracovali,
chránili domy, úrodu,
k prospěchu města i svých bližních,
k slávě českému národu.

Dnes v tomto den my vzpomínáme
všech těch, jenž Pán Bůh povolal
a modlíme se za ně stále
by ve své říši mír jím dal.

K rozkvětu obce směřovali,
bližnímu v neštěstí každý pomáhal,
k pomoci byli připraveni,
když živel oheň všechno bral.

Spolek však žije v obci dále,
nepřišel nazmar, musí žít,
i dnes jsou připravení stále
ve šlépějích svých otců jít.

Prosíme vroucně Pána Boha,
by práci jejich požehnal,
do dalších let pevné zdraví,
po smrti nebe své jim dal.

Přítomní farníci přijali tato slova s dojetím i slzami v očích, mnozí si vzpomněli i na své blízké, také bývalé hasiče.

Slavnostní schůze se pak konala odpoledne v jídelně JZD. V čele místnosti visela státní vlajka, dále prapor hasičského sboru a obraz tehdejšího presidenta Gustava Husáka. Na zadní stěně vlajka požárníků z okresu, obraz Františka Bejčka, prvního starosty sboru 1983-1906, dále obraz Bohumila Křečana, druhého starosty sboru 1906-1921 a zároveň zemského dozorce Podblanické župy č. 44.

Ve 14 hodin se začínají scházet první účastníci a na listině přítomných přibývají jména mladých i dříve narozených požárníků. Ve 14,30 hodin zahajuje předseda sboru Emanuel Pazour slavnostní schůzi. Vítá všechny přítomné členy a také hosty, kterými byli:
Za MNV Štěpán Johanis /předseda/

Za ¨JZD František Boušek /předseda/

Za KKOV Slavomír Kadlec

Povstáním a minutou ticha byla uctěna památka těch, kteří již nejsou mezi námi.

Bratr Antonín Šamša, jednatel, přečetl celou stručnou kroniku sboru od jeho založení až po dnešní časy. Zpráva byla odměněna bouřlivým potleskem. Následovala diskuse:

Velitel Milan Boušek připomněl účast družstva v soutěžích, které se konaly od roku 1954.

Předseda Emanuel Pazour hovořil o činnosti soutěžního družstva dnes, o hodnocení ze strany rozhodčích, i práci se stříkačkou, o slušném vystupování mužů ve stejnokrojích i v pracovním oblečení.

Předseda MNV Štěpán Johanis hodnotil kladně naší schůzi a vyjádřil poděkování všem požárníkům za jejich práci a popřál ke všem akcím, které budeme konat, hodně zdaru a pohody, ať už na poli prevence, výchovy, lokalizace požárů či brigád.

Frübling Jaroslav velmi pěkně mluvil o práci mladých požárníků, ale také kritizoval členy, kteří ani nepřijdou na schůzi a jen platí příspěvky.

Významná a velmi přátelská schůze byla ukončena pozváním na tradiční hasičský ples, který se bude konat v Sedmpánech.

Na členské výborové schůzi, která následovala po plese, se hovořilo o pamětním listu, medaili a razítku ke 100. výročí, dále se mluvilo o vytištění brožurky s fotografiemi členů při těchto slavných dnech výročí.

Na dalších výborových schůzích se hlavně připravoval program na slavnostní schůzi ke 100. výročí založení sboru, která se má konat, jako veřejná pro všechny občany. Pro tuto příležitost vyrobil pan Jaroslav Frübling novou žerď k hasičskému praporu. Někteří členové sboru se zúčastnili soutěže požárních družstev, která se konala ve Štěpánově pro celý okrsek Štěpánovský a Zdislavický.

Slavnostní schůze ČSPO ke 100.výročí založení sboru, konaná dne 14. května 1983 v tělocvičně ZDŠ.

Od 13 hodin hraje na náměstí hudba za řízení pana Josefa Kokty, ve 14 hodin už vítá účastníky před školou národními písničkami. Slavnostně vyzdobená tělocvična je připravena přijmout členy sboru hasičů, čestné hosty, děti i řadu občanů. Čelní stěna je potažena červeným a modrým plátnem, zdobeným praporem požárníků a vlajkou naší republiky. Po stranách obrazu presidenta republiky visí obrazy Františka Bejčka a Bohumíra Křečana.

Projev předsedy sboru Emanuela Pazoura vyzdvihl činnost soutěžních družstev, činnost mladých požárníků, význam prevence v soukromém i státní sektoru, plnění plánu činnosti, brigádnické akce i pomoc JZD. Nezapomnělo se ani na minutu ticha za zemřelé. Program vyplnila i kulturní vložka mladých požárníků.

Při příležitosti 100. výročí byli někteří členové požární organizace odměněni Čestným uznáním ZO SPO, Čestným uznáním OV SPO nebo medailí

Za příkladnou práci v požární ochraně, celá organizace pak obdržela Čestná uznání MNV.

Na další výborové schůzi se připravovala akce žňových hlídek, soutěž požárních družstev a probíraly se nové směrnice požární ochrany.

Dne 11. června se konala sportovní hasičská soutěž na Tříškovom poli , první místo obsadili Zdislavice a druhé pak družstvo ze Štěpánova.

Rok stoletého výročí založení sboru požárníků byl bohatý na události, ale i na schůze, různé akce a vzpomínkové předměty, dary, ba i přátelská slova. Tak například sousední Zdislavský okrsek se nechal slyšet veršovaným přáním:

1983 – 1993

Věnování

Čest a sláva těm, kdož před sto lety
Sbor dobrovolných hasičů založili,
tím v Štěpánově dnešní požární ochraně základy položili.

Před požáry majetek a životy svých
bližních chránit,
tím vznešené ideály čestně a
beze zbytku plnit.

Této záslužné činnosti se plně věnovat,
nebát se překážek, těžkostí, neváhat i život riskovat.

Kolik lásky a obětavosti za těch 100 let bylo,
kolik hodnot – životů se již zachránilo.

Ať i vy, dnešní požárníci, tyto snahy máte,
ten odkaz svých předků ať se v srdcích zachováte.

Jejich cestou kráčejte neúnavně vpřed,
tou cestou, co ukázal vám otec i váš děd.

A v duchu nových tradic k záslužné práci
veďte odpovědně i mladou generaci.

V upomínku na slavné stoleté výročí
z upřímného srdce

Štěpánovským za spolupráci věnují požárníci
OV SPO Benešov MV SPO Zdislavice

Chlum – Chmelná

Javorník – Kuňovice

Malovidy - Miřetice

Rataje - Zdislavice

Ke stému výročí založení sboru byl také opraven historický prapor požárníků, a to u řeholních sester v Javorníku ve Slezsku. Za tuto vzorně odvedenou práci bylo zasláno do kláštera poděkování, doplněné brožurkou, vlaječkou a pamětními listy. Za opravu bylo zaplaceno 3.900Kčs a za opravu šerpy se platilo 1.700 Kčs.

Dne 17.12.1983 se konala výroční členská schůze, poslední schůze tohoto významného roku, opět v jídelně JZD.

Příjemné posezení této závěrečné schůze roku bohatého na události bylo zakončeno hudbou tříčlenné kapely a českými písničkami.

1984

11. února 1984 se konal v sále v Sedmpánech jako každoročně požárnický bál. Za sebraný železný šrot se získolo 1.632 Kčs.
Březen – měsíc požární ochrany- byly provedeny preventivní prohlídky soukromých domů i podniků ve městě.

1. května již tradičně odjíždějí zástupci sboru na oslavy do Vlašimi. Soutěž mladých požárníků v Radošovicích, Miřeticích a ve Vlašimi na Vorlině.

l. července se konala členská schůze při příležitosti 120. výročí založení prvního hasičského sboru ve Velvarech. Za 20 let od tohoto založení prvního sboru v Čechách již bylo těchto sborů celkem 14, a to jen na Benešovsku, jedním z nich i ve Štěpánově.

4. srpna 1984 byl uspořádán zájezd do Přibyslavi do Has. muzea.

19. srpna 1984 ve 4 hodiny ráno ve Štěpánově HÓÓŘÍÍ………

V ulici Dubějovické u Svobodů a u Hromasů – chytly brikety ve stodole.

Byla zřízena siréna na požární věži.

Všem členům byly opatřeny nové průkazy za 5 Kčs, za známku se bude platit 10 Kčs.

Ke konci roku byly provedeny inventury všeho materiálu, vadné a nepotřebné věci byly vyřazeny.

Byly uzavřeny závazky na příští rok 1985 na odpracování brigádnických hodin na Jednotě, v JZD, při úklidu města a při údržbě techniky a vodních zdrojů. Bylo sklizeno seno z nepřístupných ploch a má se získat jeden dárce krve.

30.12.1984 se konala výroční členská schůze opět v jídelně JZD. Výzdoba i program byl obvyklý. Předseda sboru shrnul události celého roku a účast na akcích a soutěžích.

Byly opět předávány pamětní medaile, přijati noví členové a byl také zvolen nový praporečník – Jiří Mastík.

1985

9.2.1985 se konal jako každoročně hasičský ples, opět v Sedmpánech. Příjem 17.107 Kčs, vydání 11 601 Kčs.
Provádějí se preventivní prohlídky. Pionýrská organizace ze školy požádala sbor o ukázky techniky v akci , která se uskuteční 5. července na letním táboře ve Střechově.

Sbor se zúčastnil ve Štěpánově oslav 40. výročí osvobození Rudou armádou při položení věnce k pomníku padlých. Vlastní oslava se konala v Restauraci

U nádraží. Průvod byl doprovázen hudbou za řízení Josefa Kokty. Sbor získal nový vůz značky AVIE se stříkačkou P-12, příslušenství celkem za 176.000Kčs.

8.6. se konala sportovní soutěž požárních družstev v Sedmpánech za účasti 12 družstev okrsku Štěpánov a Zdislavice.

JZD dodalo sboru novou stříkačku PS-12.

Výroční schůze se konala 22.září v Restauraci U nádraží. Byly provedeny nové volby celého výboru a funkcionářů a předsedou opět je zvolen Emanuel Pazour.

1986

25. ledna se konal opět v Sedmpánech hasičský ples, hudba opět Josef Kokta. Příjem 21.580 Kčs, vydání 13.206 Kčs.
7.3. se hodnotila účast na požáru kravína ve Psářích, padla celá střecha a sláma, která tam byl uskladněna. Požár vznikl pravděpodobněn od jiskry ze řezačky na slámu.

Zástupci sboru se účastnili ve Vlašimi oslav l. Máje, zajistil bratr Jaroslav Uhlíř. Požární soutěž se konala ve Zdislavicích při příležitosti jejich 100letého výročí sboru .

18.5. hořelo u Ladislava Kadlečka od blesku, uhodilo do sousedního transformátoru a po drátech se oheň dostal na chalupu.

Hořel také dřevník u Pavla Novotného – u Nováků, chytl od zapomenutého ohýnku. U Kupsů v Ratajích hořela 19. října stodola. Úmyslně byl zapálen polehlý a nesklizený len na poli v panském důle a na picírně.

26.12. se konala výroční schůze v jídelně JZD za účasti 66 členů. Jako hosté byli: ředitel školy Malý, František Hromas za OV SPO, Frübling Jaroslav za KV SPO, Mirtl Josef jako předseda NF, Husák Jaroslav jako okresní tajemník OV KSČ z Benešově, Votruba Miloslav jako předseda MNV.
Pořad schůze byl zahájen hymnou, poté následovala kulturní vložka mladých požárníků, čtení zápisu z výroční schůze roku 1985, minuta ticha za zemřelé a hlavní projev předsedy E. Pazoura. Připomněl a zhodnotil události uplynulého roku a uvedl plán na příští rok. Socialistický závazek na příští rok přečetl Josef Veselý. Byli získáni dva bezplatní dárci krve. Věrnostní medaile byla předána bratru Karlovi Uhlířovi za 50 let členství v PO. Závěr schůze a její zhodnocení provedl Husák Jaroslav, hovořil o politické a ekonomické situaci ve státě a v okrese i v podnicích okresu, o stavu zemědělství a jeho výsledcích, o stavu vody a její čistotě, Želivce, o budování zdravotních středisek, o sportovní činnosti v okrese, o volebním programu na příští rok a popřál klid a mír všem našim rodinám.

Předseda mu poděkoval za obsáhlý projev a schůzi ukončil. Na závěr bylo podáváno občerstvení a hudba za řízení bratra Vlasáka zpříjemnila poslední okamžiky této schůze.

1987

Jako každoročně i letos se konal hasičský ples , opět v Sedmpánech. Byly opět ustaveny zvací dvojice, vstupenky a místenky zajistil bratr Čermák František. Vstupné 15 Kčs a místenka 5 Kčs. Věci k provozu plesu zajistí další členové výboru.

Na dalších schůzích výboru se probíraly výsledky preventivních prohlídek a způsob jejich odstraňování.

V květnových dnech zavítalo do Štěpánova a do Dálkovic 7 sovětských občanů, kteří tu byli v roce 1945, jako vojáci a strávili zde 3 i více týdnů.

Zase se děti požárníků sešly na pionýrském táboře u Střechova. Opět byla soutěž požárníků.

10.7.1987 zemřel pan Alois Hrdina, člen okresního hasičského sboru, když byla ještě Vlašim okresem. V té době se hodně zasloužil o vybavení naší požární zbrojnice.

20. prosince se konala výroční členská schůze. Pozváno bylo 112 členů sboru, dostavilo se 58. Hosté byli: za OV PO Josef Lysý, ÚV PO Praha zastupoval Jindřich Koudelka, za JZD František Boušek, Josef Mirtl za NF ve Štěpánově, Miloslav Votruba, předseda MNV, Josef Veselka jako zástupce SPO Miloslav Kašpar, člen ZO SPO z Dubovky.

Povstáním uctívají členové hasičského sboru naší hymnu i její autory na počest vzniku Československa. Předseda sboru vítá hosty, následuje kulturní vložka 6 mladých požárníků. Emanuel Pazour se ve svém obsáhlém projevu zmínil o spolupráci s JZD, MNV a ONV, neboť když se chce, je spolupráce vždy dobrá a spokojenost je na obou stranách.
Zpráva pokladníka – ve spořitelně je uloženo 28.061 Kčs, u pokladníka je hotovost 390 Kčs na různé poplatky. Pokladník pracuje dobře, má vše správně uložené doklady i zápisy, tak zhodnotila práci revizní komise. Byla přečtena i zpráva z minulé výroční schůze, byla obsáhlá a byla napsána na 7 stránkách této knihy. Zprávu podal jednatel sboru Antonín Šamša. Bratr Frübling hovořil o nových stanovách PO, jsou neustále změny a to mnohým členům na chuti nepřidá. Úkol, který je a stále bude, nikdo a nikdy nezmění – chránit a hájit ohrožený majetek i životy lidi. V diskusi promluvili hosté i místní členové. Na konec schůze byly předány několika členům věrnostní medaile a diplomy.

Schůze byla organizačně dobře připravena, pohoštění jako obvykle zakončilo schůzové jednání.

1988

8. ledna se konala výborová schůze, na které byl ustaven nový výbor pro příští dva roky v tomto složení:

Předseda: Emanuel Pazour
Velitel: Jaroslav Uhlíř
Referent prevence: Jaroslav Frübling
Jednatel: Antonín Šamša
Pokladník: František Čermák
Organizační referent: Václav Kopecký
Strojník: Milan Boušek ml., Petr Korn, Antonín Vopálka
Referent mládeže: Jarmila Vlachová, Jarka Krásová
Referent žen: Jarka Krásová
Kronikář: Antonín Šamša
Revizoři účtů: Josef Veselý, Josef Hotovec, Milan Král

30.1. se konal jako každoročně ples opět v Sedmpánech, hudba byla tentokrát z Tomic, kapela DELICIA za cenu 1.700 Kčs.

Jako odměnu mladým požárníkům za práci ve hře PLAMEN byl uspořádán zájezd do Přibyslavi do požárního muzea.

Školník Jaroslav Musil promítal filmy s požární tématikou o prevenci i o tom, co vše napomáhá ke vzniku požáru a jak se to vše musí hasit. Obsahem filmu byly i požáry v chatách, v domech bez dozoru, požáry z nedbalosti či zapomnětlivosti. Založení požáru provází člověka celý život – je to liknavost, nedbalost a neopatrnost.

9. dubna zemřel nejstarší člen sboru Jan Drnovec.
V Hulicích se bude konala soutěž požárníků při příležitosti 80. výročí založení sboru, zúčastnilo se i naše družstvo.

15.10. se konal branný závod dětí ve Střechově, z okresu se zúčastnilo 560 dětí.

Počátkem července byl očištěn pomník bratra Františka Bejčka , vsazena pamětní deska zakladateli a prvnímu starostovi hasičského sboru u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí a 105. výročí založení sboru. O tuto práci se zasloužili bratři Hohn, Šamša, Čermák František..

1989

Výroční schůze se konala výjimečně až 28. ledna v sobotu v jídelně JZD. Na této schůzi mimo jiné jsou též přijímáni noví členové z řad mládeže a kroužku hry Plamen: Čermák František ml., Čermák Petr, Čermák Jiří, Štefanica Josef, Hejný Tomáš, Špička Václav ml., Jirásek Jiří, Karas Ondřej, Kulíček Jana, Petrásek Oldřich, Stareček Jiří. Při této příležitosti převzali členskou legitimaci.

Členové i nadále pracují na výstavbě prodejny brigádně.

Na schůzi jako obvykle promluvil předseda a hosté.

Sedmi členům byla předána věrnostní medaile za vykonanou práci ve sboru a byly ustaveny žňové hlídky.

Hasiči pomohli při kácení staré lípy na hřbitově u kaple.

11.8.1989 hořel seník v Souticích. Požár byl způsoben nedbalostí, budova byla v provozu jen 2 roky.

16.12. se konala výroční schůze v jídelně JZD . Účast 45 členů a 2 hosté. Kulturní vložku provedli 2 žákyně základní školy, přednesli báseň o rodné české zemi. Předseda Emanuel Pazour připomněl jako obvykle činnost během roku, konalo se 7 výborových schůzí, hovořil o prevenci a přibývajících závadách, které se ne vždy odstraní. Na prodejně Jednoty bylo odpracováno 70 hodin dle potřeby. Hovořil také o plánu práce na příští rok, pomoc při odstraňování kalamitního dřeva v lese, provést 2 námětová cvičení v okresku, vyškolit a připravit 2 soutěžní družstva, zúčastnit se brigád na zvelebení obce, údržba požární techniky.

Z diskuse: ve Štěpánově je 68 neobydlených chalup, někdy jsou obydleny jen asi 20 chalupáři. Smutno je na vsi i v městečku Štěpánově, když jdete kteroukoli ulicí a vzpomenete na ty, kteří tu bývali, dnes jen tma a ticho. Co čeká tyto prázdné chalupy, to poví čas!!!!

1990

Opět ples a opět v Sedmpánech.
Tombolu připravuje jako každoročně František Čermák s velikou pečlivostí, hodnotné ceny darují z větší části členové sboru za místní podniky. Hudba je opět zajištěna Josefem Koktou ke spokojenosti účastníků. Došel dotazník, jak se chceme v budoucnu navázati, požárníci či jako dříve sbor dobrovolných hasičů. Odpověď je jasná, i na vyšších místech užívají Svaz dobrovolných hasičů Moravy a Slezska.

Sbor obdržel dopis o obnovení Hasičské vzájemné pojišťovny, jejíž činnost byla ukončena 1947 zřízením Státní pojišťovny.

Od příštího roku 1991 se budeme nazývat „Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově“.

1991

První činností byla výroční schůze dne 12. ledna v jídelně ZD. Výroční schůze se bude pro příští léta nazývat „Valná hromada hasičů“.

Zahájeno hymnou, přivítáním hostů, uctěním památky dvou zemřelých kamarádů.

Zpráva o činnosti sboru:

Sbor čítá 109 členů, z toho je 9 žen. Především otázkou o prevenci se zabýval předseda, neboť se stále vyskytují různé nedostatky, chyby téměř v každém domě a zvláště v budovách ZD, některé se odstraní a jiné se zase vyskytnou. Je pozdě hledat chyby, když už je cítit kouř nebo se nechtěný kohout na střeše objeví. Volby nového výboru budou tajné, z 19 navržených má být zvoleno

15 členů výboru a 2 náhradníci, z nichž se bude volit se bude volit starosta sboru, tak jak to bývalo v době založení. Bude to desátý starosta od založení sboru, z nichž 5 bývalo v minulé době předsedou. Tato doba dle zápisů byla rovných 40 let.

Majetek sboru je jen ze zábav a z příspěvků členů, už po kolik let se koná jen jeden ples.

Zápis z minulé výroční schůze byl přečten a schválen bez připomínek.

Revizní komise podala zprávu o hospodaření dle dokladů.

Desátým starostou je opět Emanuel Pazour,který poděkoval členům za práci a požádal o příspěvek do tomboly na ples, nazývaný opět hasičský bál, aby se mohl konat v duchu starých tradic, v klidu a radosti, veselosti a pod taktovkou nového kapelníka Josefa Nerada. Josef Kokta již nikomu hrát nebude, odešel na věčnost, nečekaně a rychle.

22.7. zemřel další nejstarší člen sboru a dlouholetý člen výboru a funkcionář Bohumil Boušek.
Připravuje se výměna členských legitimací, školení velitelů ve Vlašimi. Vklady sboru nemají úroky jen půl procenta, připravují se tak zvané vkladové listy.

A zase přichází volba, kde, kdy, jakou hudbu apod.. Kdo by pomyslel, že na této schůzi je mezi námi starosta sboru Emanuel Pazour naposled. Zákeřná nemoc si nevybírá ani čas ani oběti.

1992

Za nemocného starostu řídil schůzi Jaroslav Uhlíř, a to 24. ledna 1992. Celé jednání bylo o plese, který se bude konat 15. února 1992 v sobotu. Zisk byl 23.000 Kčs , vydání 13. 000 Kčs.
Auto 805 bylo přenecháno Dálkovským.

Přichází 15. březen a ve 13 hodin slyšíme hlas umíráčku a jako blesk letí zpráva, zemřel Eman Pazourů, ano zemřel starosta hasičského sboru ve Štěpánově.

22.8. houká siréna, že hoří ve Vlašimi zámek.

26.12. se koná výroční členská schůze, na které se probíraly události uplynulého roku. Letos se opět volí po dvou letech výbor celkem 15 členů

a 2 náhradníci.

Z událostí uplynulého roku se mluvilo hlavně o požáru zámku ve Vlašimi a o oslavách 100. výročí založení sboru v Souticích.

Byly předány věrnostní medaile za členství ve sboru, za 10 let, 20 let a 40 let.

1993

Na výborové schůzi 8. ledna 1993 byl zvolen starostou sboru Josef Korn mladší. Pokladníkem byl zvolen Pokorný Karel, praporečníkem Šamša Václav mladší. Místostarostou je Uhlíř Jaroslav, velitel Boušek Milan mladší,jednatel opět Šamša Antonín, referent prevence Veselý Jaromír, referent organizační Kopecký Josef, referent CO Kulík Karel, referent mládeže Špička Petr a Kulíček Karel, strojník a řidiči auta Pazour Luboš, Korn Petr, Vopálka Antonín. Všichni zvolení členové výboru funkce přijali a je tedy na nás všech nejen na členech výboru, abychom letošní 110. výročí založení sboru důstojně oslavili.

Letos se opět blíží doba plesů a je tedy třeba, aby byl zase včas a dobře zajištěn, opět v Sedmpánech.
30. ledna se koná členská schůze u příležitosti 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Trh. Štěpánově. Za posledních 10 let odešlo na věčnost 26 členů a shodou okolností, aniž by to někdo počítal, také jich 26 nově přistoupilo.

13. února se konal opět hasičský bál v Sedmpánech. Čistý zisk činil 10.000 Kč. Další akcí byla soutěž hasičských družstev, která se konala 5.6.1993 u příležitosti 110. výročí založení sboru. Tato soutěž se konala na hřišti za Branou. Naši hasiči připravili sobě i ostatním hostujícím družstvům z okrsku Zdislavice opravdu pěkné odpoledne i počasí všem přálo.

Členský příspěvek na příští rok má býti 15Kč, na okrese však žádají 20 Kč.Je třeba hlásit každou jízdu na obecním úřadě, aby se vědělo, kde se vozidlo nachází.

Bratr Jaroslav Uhlíř poděkoval všem hasičům, kteří se zúčastnili pohřbu jeho otce – takových je málo, co pro spolek pracovali i ve zralém věku. Čest jeho památce.

1994

První akcí je bál 30.1.v Sedmpánech a je tomu 111 let, co byl sbor založen. Vstupné 20 Kč, místenka 5 Kč.
Soutěž požárních družstev bude letos v okrsku Zdislavice, v obci Miřetice. Náš sbor budou zastupovat 2 družstva.

Starosta obce se obrací na sbor hasičů o pomoc při čistění koupaliště u Kotrčů.

Bylo zakoupeno 8 obleků pro mladé za 18.000 Kč. Jak se jim bude v nich cvičit a obhajovat slávu a čest sboru, to ukáže čas.

V létě přišlo veliké sucho, vysoké teploty až kolem 40°C i více způsobily mnoho požárů na polích i v lese. I naši vyjeli na uhašení lánu pšenice do Strojetic a Čechtic a mnoho nechybělo a u nás mohlo hořet také. Proto se udělalo opatření, že na pole jezdí s kombajnem i cisterna vodou a pluh, by zkrátil cestu zlému pánu, zvanému oheň, který na svobodě ukáže, co umí. Je dobrý sluha, ale zlý pán.

24.7. jsme se rozloučily s panem farářem Bělíkem při jeho poslední mši svaté v našem kostele. Pan farář po 24 letech u nás byl přeložen na Kladensko – Rozdělov se nazývá jeho nová farnost.

U pana Kadlečka v sedle byl požár stohu od blesku.

Sbor byl pozvána soutěž do Divišova, ale neúčastnil se.

Při komunálních volbách do obecního zastupitelstva vyšli 2 členové, kteří měli přes 300 hlasů a byli to: Josef Tomaides a Korn Josef. Na starostu obce byl ze 14 členů výboru navržen Josef Tomaides. Výroční schůze byla 17. prosince, zvaná již valná hromada. V tomto roce jsme se rozloučili se 3 členy sboru. Tento rok bylo 8 výborových schůzí a 1 členská u příležitosti 111. založení sboru.
První akcí byl bál 1.února 1994. Byl opět v Sedmpánech, zatím ještě není doma místo.

Během roku byla provedena 2 námětová cvičení.

18. června byla provedena soutěž požárních družstev ze dvou okrsků Štěpánova a Zdislavic v obci Miřetice. Nezáleží na tom, na kolikátém místě družstvo skončí, ale je důležité čestné obstát a slušně vystupovat.

9.11. proběhlo školení velitelů, strojníků a preventářů v Louňovicích, zúčastnil se Veselý Jaromír, Drnovec Jiří, Špička Petr, Boušek Milan. Je třeba poznatky ze školení uvést v činnost ve sboru.

Zprávu pokladní podal bratr Čermák František.

Na valné hromadě se volil přímo starosta sboru, 15 členů výboru mohlo tak tajně v druhé místnosti lístky nerušeně vhodit do urny. Starosta Josef Korn tedy přijal funkci na další 2 roky. Ve výboru bodu dále pracovat: Čermák Jiří, Čermák František, Boušek Milan, Drnovec Jiří, Jirásek Jiří, Kulík Karel, Kopecký Josef, Korn Josef, Korn Petr, Pazour Luboš, Pokorný Karel, Šamša Antonín, Šiška Bohuslav, Špička Petr, Veselý Jaromír, Uhlíř Jaroslav, Vopálka Antonín.

Starosta obce v proslovu řekl, že na hasiče se musí v rozpočtu pamatovat, 70.000 Kč je možné plánovat na opravu sušící věže pro hadice.

1995

18.2. se konal bál opět v Sedmpánech. Členové se opět zhostili dobře úkolů, které se kolem bálu objevují. Hudba byla zase za řízení Josefa Nerada. Opravuje se stará radnice.
25. června 1995 je veliká událost pro sbor hasičů. Soška sv. Floriána, nalezená u Kořenů v ulici, byla opravena, na mši svaté posvěcena a za slavnostního průvodu městem při zastavení u Huličků, kde byl v roce 1883 založen sbor se promluvilo několik vět o jeho založení /jednatel/ přenesena k hasičské zbrojnici, kde byla uložena do připravené skříňky nad vchodem do budovy. Podrobnosti se najdou v knize jednatele.

Jednatel a kronikář A. Šamša seznamuje přítomné se životem a smrtí patrona hasičů sv. Floriána. Protože počasí této události nepřálo, přece se účastníci zdrželi na občerstvení za poslechu hudby v samotném prostoru zbrojnice. Přišel se podívat i pan děkan. Důležitou osobou byl i místní fotograf, který tuto událost zvěčnil na barevných foto – pan Skalický.
Okrsek Loket se ruší, a tak obec Keblov je přidělena k nám.

29.12. se konala výroční členská valná hromada v jídelně ZD.

Ve svém projevu starosta shrnul události během roku a zhodnotil činnost sboru.

Konaly se 3 hasičské soutěže, z nichž jedna byla v Hulicích, kde obec slavila 700 let svého trvání. Naši obsadili druhé místo, a tím přispěli ke zdaru oslavy. Další byla 24.6., ale našim zde štěstí nepřálo.

Výjezdy k požárům : 11.3. po neuhašeném ohníčku v lese se vzňala stará tráva

17.11. opět hořeno v Radošovicích

Námětové cvičení se konalo doma u stohu U starého kříže, okrskové cvičení v Sedmpánech.

22.6. výjezd k povodni u nádraží, kde klády ucpaly mostek. Hasičskému sboru byl pronajat rybník „Doleček“.

V listopadu bylo opět školení strojníků, velitelů – Boušek, Pazour, Korn a Šiška.

Na výroční schůzi byli přijati 2 členové. Zprávu pokladní přednesl Karel Pokorný, příjem během roku 50.000 Kč a vydání 44.000 Kč, 6.000 Kč je u pokladníka. Revizoři účtů hodnotí zprávu kladně.

Mění se hranice okresů a tím se mění i okrskové hasičů.

Byly opět předávány věrností medaile starostou Vilímkem, Tomaidesem a Kornem, za 10, 20, a 40 let.

Starosta sboru poděkoval za přání všem, kteří se o akce zasloužili a kterých se někdy nahromadí víc než dost. S přáním všeho dobrého do příštího roku ukončil valnou hromadu.

1996

Bylo 6 výborových schůzí vždy ve spolkové místnosti. Jako každý rok i letos první akcí nebyl oheň, ale hasičský bál v Sedmpánech.
8. června se konal zájezd do Brna na výstavu požární techniky.

Jedno námětové cvičení se konalo až 16.12. v 15 hodin s pomocí nových vysílaček, jednu zakoupil obecní úřad a další 2 jsme sehnali sami. Není to laciné, ale velmi potřebné. Vyzkoušeli se ke vší spokojenosti.

Výjezdy k požárům: 20.4. hořel les na vrších,
16.6. hořela obytná budova v Bernarticích,

14.8.byl v Bílkovicích požár statku,

21.8. v Kuňovicích hořela stodola p. Šeredy od řezání slámy, 23.8. ve Strojeticích hořel chlév, 14.12. hoří doma na náměstí – požár kontejneru byl úmyslně založen – zkouška hasičů.

V obci Malovidy okrsek Zdislavice se konala soutěž družstev l. června. Naše družstvo mělo smůlu, vinou nenasání vody se dostalo až na místo poslední. I to se někdy sává a hořká pilulka je potom dvojnásob hořká.

Brigády: V Dolečku, který je pronajat na 10 let, úklid větví z listnatých stromů, výměna starého čepu, čistění okolí rybníka, dovezena násada ryb, čerpala se voda do podniku Deltagaz i s přípravou a motáním hadic, dále se 22.8. stříhaly tuje okolo kostela, úklid a odvoz, čerpání vody ve škole, brigáda na úklidu sokolovny.

Kroužek mladých požárníků zahájil svou činnost pod vedením Jiřího Drnovce.

Zúčastnili jsme se školení velitelů a strojníků, prevence komínů a jiných staveb se nekonala, čeká se na nové směrnice.

Valná hromada se konala 27.12.1996 v jídelně ZD za účasti hostí.

Starosta sboru hodnotil obšírnou činnost a práci členů sboru, byla přednesena zpráva o finančním hospodaření během roku a proběhly volby do výboru. Starosta sboru byl zvolen přímo na schůzi a stává se jím opět Josef Korn.

Diskuse: starosta obce Josef Tomaides při svém projevu nás i mimo jiné pozval na otevření Sokolovny. Hasičský bál bude opět doma.

Velitel sboru Milan Boušek ml. hovořil o stavu vozidel.

1997

Jako obvykle, první událostí je bál. Opravdu událostí, neboť je zase doma. Velká tombola, dobrá obsluha, chutné občerstvení je reklamou.
12.7. je uskutečněn zájezd do Jižních Čech do hasičského muzea v Bechyni. Shlédli jsme hasičskou techniku /džbery plátěné košíky, stříkačky, žebříky, háky, trubky, sirény, uniformy, tiskopisy i vyznamenání/ prostě od všeho něco, co hasiče spolu váže.

24.-26.7. uspořádali bratří třídenní letní tábor ve Střechově pro mladé hasiče.

Výjezdy k požárům:
23.1. hořel kontejner na náměstí ve Štěpánově od žhavého popela

31.1. chytly zazděné latě do komína u Kadleců ve Štěpánově a 24.4. se totéž stalo i panu Donátovi

12.6. požár ve Psářích – hořely 2 stodoly, oheň vznikl od blesku.

27.7. hořela sauna na ústavu v Kladrubech.

12.8. požár slámy na poli u Černýše.

30.12. hoří v Hulicích sklad slámy.

Černou skvrnou byl 7.červen, kdy byla soutěž v Chlumu, který patří do okresku Zdislavice. Nepodařilo se utvořit a secvičit družstvo.

Brigády na pomoc v nouzi občanům i jiným:

Zúčastňujeme se úklidových prací v obci a uskutečňujeme sbírku na pomoc zatopené Moravě, finančně i věcně.

Valná hromada se konala 30.12. a hlavní projev obstaral starosta sboru Josef Korn. Zhodnotil uplynulý rok a připomněli jsme si bratra Jana Vondráčka, Antonína Bílka a Josefa Prskavce, se kterými jsme se letos rozloučili.

1998

První schůze roku 1998 se konala 30.1. na které se mimo jiné také ujednává datum plesu na 14.2., s tím že bude opět doma v Sokolovně.
27.4. Požár v lese ve Střechově

Ve štěpánovských novinách začal vycházet článek o hasičském sboru, od jeho založení až po naši současnost.

30.5. měl pohřeb Pavel Kořen, který byl u sboru 30 let a při pohledu na sošku sv. Floriána nad vchodem do zbrojnice si musí každý na něj vzpomenout. On ji totiž na půdě našel.

Byly zakoupeny 3 nové uniformy.

Deset mladých /Boušek, Grohman, Musil, Šanda, Veselý, Donát, Halama, Steklý, Přenosil, Tomaides/ se hlásí pokračovat v tom, co jsme my a naši předkové započali, nést pochodeň a dál, lásku ke sboru a k postiženým v čemkoli, ať už je to oheň, voda, vichřice, úraz či nemoc. V bolesti podaná ruka je ten největší poklad, který se může bližnímu poskytnou. Členové sboru by měli jít příkladem toho „Ni zisk, ni slávu“.

6.6. byla okresková soutěž v Keblově za účasti 2 družstev, které vzorně splnily svůj úkol. Obstály ve všech disciplínách velice dobře. Akci se zúčastnilo celkem 15 mladých členů sboru.
7.6. požár u Černé skály po neuhašeném ohýnku, vítr pomohl a oheň se šířil dále.

20.6. soutěž v Sedmpánech a 27.6. soutěžíme ve Vlašimi.

22.8. se koná chytání ryb pro děti.

Na 27.9. se připravuje akce pro děti – závody draků.

 

Pokračování v činnosti sboru pro rok 1998 bude následovat.

Pramen: Kronika ctěného hasičského sboru v Trhovém Štěpánově