Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

 

 •  Instrukce ke konání svatebních obřadů 

Dne 14.4.2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinností od 20.4.2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob. Harmonogram je dostupný zde.

V návaznosti na tento harmonogram vydalo dne 15.4.2020 Ministerstvo zdravotnictví pod č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření o zákazu volného pohybu osob, v němž je stanovena výjimka z tohoto zákazu pro konání sňatečných obřadů od 20.4.2020. (více informací k svatebním obřadům zde)

 

OBČANÉ, KTEŘÍ ŠIJÍ OCHRANNÉ ROUŠKY, JE MOHOU STÁLE PŘINÁŠET NA MěÚ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV     

– (po telefonické domluvě). DĚKUJEME

 •  Svatební obřady zakázány s ohledem na nouzový stav v ČR 

Upozornění pro snoubence: po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat svatební obřady! Toto opatření vychází z usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 (zde ke stažení), které bylo následně prodlouženo mimořádným opatřením dne 23.03.2020, a to až do 01.04.2020 (zde ke stažení).

 • Omezení provozu městkého úřadu vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

S účinností od 24.03.2020 do 01.04.2020 bylo všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno, zejména:

 • zavedení omezeného provozu, který vyplývá z nouzového stavu ČR;
 • omezení či úplné pozastavení určitých agend;
 • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (veřejností);
 • v co největší míře nahradit osobní kontakt písemným, elektronickým či telefonickým.

Více informací: Usnesení vlády z 15.03.2020Mimořádné opatření z 23.03.2020

 • Konec platnosti občanských  průkazů, řidičských průkazů a cestovních dokladů v nouzovém stavu

Prokazování totožnosti

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů, je o zejména z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené,  ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení, ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení,  po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,  po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, a další.

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

 

!Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu!