Navigace

Obsah

Základní členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Koncepce TI_hmotové systémy

Koncepce TI_energetika a spoje

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Odůvodnění

Tabulka záborů ZPF

Vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Vliv na udržitelný rozvoj území a životní prostředí

Textová část Trhový Štěpánov - návrh